top of page
REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMU Apps4DELIVERY
 1. Niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (dalej: "Regulamin") określa zasady, zakres, warunki korzystania z systemu Apps4DELIVERY (zwany dalej: "Aplikacja") przeznaczonego na urządzenia mobilne z systemami operacyjnymi Android, iOS, a także zasady ochrony danych osobowych oraz oferowanych za jego pośrednictwem usług. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r., poz. 1422 z późn. zm.). Regulamin określa także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Dostawcy oraz prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Usługodawców. Warunkiem korzystania z Aplikacji Apps4DELIVERY jest zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptacja.
 2. Właścicielem Aplikacji jest Monimax Projekt Tomasz Kasperczak 81-061 Gdynia, ul.Hutnicza 34, wpisany do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Gdynia nr 77243, NIP 958-042-41-92, REGON 192092131
 3. Sprzedawca jest podmiotem zarządzającym treścią Aplikacji oraz świadczącym usługi za pomocą Aplikacji.
 §1. Definicje
 1. Aplikacja – darmowa aplikacja mobilna (oprogramowanie) umożliwiające Użytkownikom zawarcie umowy na zakup zamówionych produktów oferowanych poprzez Aplikację przez Sprzedawcę przy użyciu mobilnych urządzeń połączonych z siecią Internet.
 2. Regulamin – niniejszy dokument regulujący warunki i zasady korzystania z Aplikacji.
 3. Dostawca – Monimax Projekt Tomasz Kasperczak siedzibą w Gdynia, ul. Hutnicza 34, 81-061 Gdynia, REGON: 192092131, NIP: 9580424192.
 4. Użytkownik – Osoba fizyczna akceptująca Regulamin  posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, która za pomocą Aplikacji korzysta z usług świadczonych przez Sprzedawcę.
 5. Sprzedawca – przedsiębiorstwo, który współpracuje z Dostawcą, oferując, a także sprzedając na rzecz Użytkowników, swoje produkty i usługi za pomocą Aplikacji.
 6. Rejestracja Użytkownika – czynność dokonywana przez Użytkownika, polegająca na wypełnieniu danych kontaktowych na zasadach przewidzianych w Regulaminie, wymagana do uzyskania przez Użytkownika dostępu do w pełni funkcjonującej Aplikacji.
 7. Umowa – umowa zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedawcą o świadczenie usług drogą elektroniczną, upoważniająca Użytkownika     do korzystania z usług udostępnionych przez Sprzedawcę w ramach Aplikacji, zgodnie z warunkami ustalonymi w niniejszym Regulaminie.
​ §2. Postanowienia ogólne
 1. Dostawca wykonał  na zlecenie Sprzedawcy Aplikację z jej nazwą własną, ikoną oraz treścią początkową i udostępnił  ją w internetowych sklepach z aplikacjami: w przypadku systemu Android – Google Play, a w przypadku systemu IOS – App Store. 
 2. Sprzedawca zarządza treścią i oferowanymi produktami, ich cenami, dostępnością i czasami realizacji zamówień.
 3. Dostawca jest administratorem danych osobowych Użytkowników, jednakże przetwarza je tylko i wyłącznie w celu realizacji Umowy pomiędzy Sprzedawcą a Użytkownikiem do końca jej realizacji.
 4. Pobranie Aplikacji oraz korzystanie z niej jest bezpłatne. Aplikacja jest dostępna w internetowych sklepach z aplikacjami: w przypadku systemu Android – Google Play, a w przypadku systemu IOS – App Store.
 5. Dla korzystania z Aplikacji niezbędne jest posiadanie urządzenia mobilnego. Koszty połączenia z siecią Internet ponosi Użytkownik zgodnie z umowami zawartymi z operatorem telekomunikacyjnym.
 6. Dostawca nieodpłatnie udostępnia Użytkownikom oraz Sprzedawcy Regulamin za pośrednictwem Aplikacji przed zawarciem umowy w sposób umożliwiający pobranie, utrwalenie i wydrukowanie Regulaminu.
 §3. Rejestracja Użytkownika​
 1. Rejestracja polega jedynie na podaniu danych kontaktowych takich jak imię, email, numer telefonu komórkowego i adres dostawy w przypadku gdy umowa realizowana jest z dostawą. Dane te zapisywane są jedynie w urządzeniu mobilnym Użytkownika nie są przechowywane przez Dostawcę a przetwarzane są tylko od początku do całkowitego zakończenia zamówienia realizowanego przez Sprzedawcę na rzecz Użytkownika.
 2. W przypadku gdy płatność za usługę dokonywana jest online poprzez zewnętrznego operatora płatności ustalonego przez Sprzedawcę Użytkownik podaje także swoje nazwisko które zostanie udostępnione tylko i wyłącznie operatorowi płatności.
 §4. Obowiązki Użytkownika
 1. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Aplikacji w sposób zgodny z obowiązującym prawem, Regulaminem, a także zasadami współżycia społecznego, w tym ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet i aplikacji mobilnych.
 2. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do: a) korzystania z Aplikacji w sposób niezakłócający jej działania, b) korzystania z materiałów dostępnych w Aplikacji jedynie w ramach dozwolonego użytku, c) korzystania z Aplikacji w sposób niezakłócający pracy innych Użytkowników oraz Dostawcy, a także z poszanowaniem dóbr osobistych innych Użytkowników Aplikacji (prawo do prywatności) oraz innych przysługujących mu praw.
 3. Użytkownik zobowiązuje się do każdorazowego powiadomienia Dostawcy o każdym naruszeniu jego prawa w związku z korzystaniem z Aplikacji.
 4. Użytkownik nie będzie sam ani przy udziale osób trzecich zmieniał, obchodził i łamał zabezpieczeń Aplikacji, dokonywał czynności powodujących uszkodzenia Aplikacji lub doprowadzał do jej przeciążenia.
 5. Użytkownikowi nie przysługują żadne prawa do udostępnionych przez Usługodawcę poprzez Aplikację treści ani materiałów, które stanowią własność Dostawcy i podlegają ochronie prawem autorskim. Użytkownik ma prawo do korzystania z nich jedynie w ramach dozwolonego użytku. Zabrania się całkowitego lub częściowego kopiowania, modyfikowania i rozpowszechniania oraz reprodukowania udostępnionych treści lub materiałów.
 6. Użytkownik zobowiązuje się do uniemożliwiania dostępu do Aplikacji osobom trzecim. Za poufność i bezpieczeństwo danych na swoim urządzeniu mobilnym odpowiedzialny jest wyłącznie Użytkownik, który zobowiązany jest także do niezwłocznego poinformowania Sprzedawcy o nieautoryzowanym wykorzystaniu Aplikacji na jego urządzeniu mobilnym przez osoby trzecie.
 7. Naruszenie przez Użytkownika obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz z Regulaminu podczas korzystania z Aplikacji zwalnia Dostawcę z odpowiedzialności wobec osób trzecich z tytułu naruszenia. Użytkownik zobowiązany jest do pokrycia szkody w stosunku do Dostawcy, która powstała w związku z naruszeniem przez Użytkownika jakiejkolwiek zasady korzystania z Aplikacji.
  §5. Obowiązki Sprzedawcy
 1. Sprzedawca jest zobowiązany do korzystania z Aplikacji w sposób zgodny z obowiązującym prawem, Regulaminem, a także zasadami współżycia społecznego, w tym ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet i aplikacji mobilnych.
 2. Sprzedawca zobowiązany jest w szczególności do: a) korzystania z Aplikacji w sposób niezakłócający jej działania, b) korzystania z materiałów dostępnych w Aplikacji jedynie w ramach dozwolonego użytku, c) korzystania z Aplikacji w sposób niezakłócający pracy innych Usługodawców, Użytkowników oraz Dostawcy, a także z poszanowaniem dóbr osobistych innych Usługodawców i Użytkowników Aplikacji (prawo do prywatności) oraz innych przysługujących mu praw.
 3. Sprzedawca zobowiązuje się do każdorazowego powiadomienia Dostawcy o każdym naruszeniu jego prawa w związku z korzystaniem z Aplikacji.
 4. Sprzedawca nie będzie sam ani przy udziale osób trzecich zmieniał, obchodził i łamał zabezpieczeń Aplikacji, dokonywał czynności powodujących uszkodzenia Aplikacji lub doprowadzał do jej przeciążenia.
 5. Sprzedawcy nie przysługują żadne prawa do udostępnionych przez Dostawcę poprzez Aplikację treści ani materiałów, które stanowią własność Dostawcy i podlegają ochronie prawem autorskim. Sprzedawca ma prawo do korzystania z nich jedynie w ramach realizacji umowy oraz dozwolonego użytku. Zabrania się całkowitego lub częściowego kopiowania, modyfikowania i rozpowszechniania oraz reprodukowania udostępnionych treści lub materiałów.
 6. Sprzedawca zobowiązuje się do uniemożliwiania dostępu do Aplikacji osobom trzecim. Za poufność i bezpieczeństwo swojego Konta odpowiedzialny jest wyłącznie Sprzedawca, który zobowiązany jest także do niezwłocznego poinformowania Dostawcy o nieautoryzowanym wykorzystaniu jego Konta w Aplikacji przez osoby trzecie.
 7. Naruszenie przez Sprzedawcę obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz z Regulaminu zwalnia Dostawcę z odpowiedzialności wobec osób trzecich z tytułu naruszenia. Sprzedawca obowiązany jest do pokrycia szkody w stosunku do Dostawcy, która powstała w związku z naruszeniem przez Użytkownika jakiejkolwiek zasady korzystania z Aplikacji.
 8. Sprzedawca zobowiązuje się do realizacji złożonych za pomocą Aplikacji zamówień Użytkowników zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz Warunkami Korzystania z Aplikacji które otrzymał od Usługodawcy.
 9. Sprzedawca zobowiązuje się do realizacji zamówienia w czasie określonym w zamówieniu o ile potwierdził jego wykonanie. Jeżeli nastąpiły problemy z realizacją zamówienia Sprzedawca będzie kontaktował się w tej sprawie z Użytkownikiem.
 10. Sprzedawca ponosi samodzielną, pełną odpowiedzialność z tytułu braku wykonania, nienależytego wykonania lub nieterminowego wykonania zobowiązania wynikającego z umowy zawartej z Użytkownikiem, jak również z tytułu podania nieprawdziwych informacji, w tym: danych rejestrowych firmy, danych adresowych, danych kontaktowych, opisów produktów, cen i promocji.
 §6. Obowiązki i uprawnienia Dostawcy
 1. Dostawca ponosi odpowiedzialność za usługi świadczone drogą elektroniczną na zasadach określonych w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 1422).
 2. Dostawca dba o zapewnienie najwyższej dostępności Aplikacji, jak również o jak najszybsze usuwanie wszelkich awarii spowodowanych błędnym działaniem Aplikacji. Niemniej, Użytkownikowi nie przysługuje roszczenie z tytułu zapewnienia stałej i nieprzerwanej dostępności Aplikacji.
 3. Dostawca prowadzi bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Aplikacji, zapewniając poprawność jej działania. Usługodawca nie gwarantuje jednak stałej dostępności wszystkich funkcjonalności Aplikacji, jak również ich bezbłędnego działania.
 4. Dostawca nie jest stroną umowy, a jedynie wykonał Aplikację, która służy do zawarcia umowy pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedawcą. Umowy zawarte za pośrednictwem Aplikacji tworzą uprawnienia i zobowiązania pomiędzy Sprzedawcą i Użytkownikiem.
 5. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za (i) szkody będące skutkiem naruszenia przez Użytkowników praw osób trzecich, (ii) szkody powstałe w następstwie zakłóceń dostępności wszystkich lub poszczególnych funkcjonalności Aplikacji ani za (iii) usługi, aplikacje i serwisy internetowe, których dostawcą są osoby trzecie.
 6. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia lub problemy techniczne w systemach teleinformatycznych, z których korzystają urządzenia mobilne/przeglądarka web Użytkownika, które uniemożliwiają lub ograniczają Użytkownikowi korzystanie z Aplikacji i oferowanych za jej pośrednictwem usług.
 7. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie lub niewykonanie zobowiązania przez Sprzedawcą na rzecz Użytkownika, wynikające z umowy zawartej pomiędzy nimi za pośrednictwem Aplikacji.
 8. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane przez Sprzedawcę i to Sprzedawca ponosi odpowiedzialność prawną za ich publikowanie.
 §7. Realizacja umowy pomiędzy Użytkownikiem, a Sprzedawcą
 1. Wystawienie produktów oferowanych na platformie Aplikacji przez Sprzedawcę nie stanowi wiążącej oferty. Umowa pomiędzy Nabywcą, a Sprzedawcą jest zawarta w momencie potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji.
 2. Użytkownik składa zamówienie produktów oferowanych przez Sprzedawcę poprzez ich wybór, dodanie ich do "koszyka" oraz wybór spsobu płatności.
 3. Użytkownikowi, będącemu konsumentem dań i potraw przygotowywanych na zamówienie nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej z Usługodawcą poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, bowiem Użytkownik zamawia za pomocą Aplikacji świeże dania i inne produkty żywnościowe, czyli rzeczy ulegające szybkiemu zepsuciu lub mające krótki termin przydatności.
 4. Składając zamówienie, Użytkownik wybiera jedną z metod płatności ustalonych przez Sprzedawcę.
 5. Ceny produktów oferowanych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Aplikacji są cenami brutto.
 6. Użytkownik zobowiązuje się do przyjęcia zamówionych produktów w czasie widniejącym na zamówieniu osobiście lub przez osobę przez siebie wyznaczoną do odbioru. Jeżeli Użytkownik lub osoba przez niego wyznaczona do odbioru, nie przyjmie produktów w wyznaczonym miejscu i czasie, musi liczyć się z utratą zamówienia bez możliwości refundacji jego kosztu. W przypadku opcji zamówienia z odbiorem osobistym, Użytkownik zobowiązany jest do osobistego odbioru zamówienia. Podobnie, jeśli Użytkownik nie odbierze zamówienia osobiście w terminie widniejącym na zamówieniu, musi liczyć się z utratą zamówienia bez możliwości refundacji jego kosztu.
 7. W przypadku nie odebrania zamówionych i potwierdzonych zamówień Sprzedawca będzie domagał się pokrycia poniesionych strat.
 §8. Płatność oraz dostawa
 1. Użytkownik dokonuje zapłaty za złożone zamówienie zgodnie z formą płatności udostępnioną przez sprzedawcę i wybraną przez Użytkownika - dostępne mogą być gotówka, płatność kartą przy odbiorze lub płatność online.
 2. Płatność online, o której mowa w § 7 ust.1 powyżej, uznaje się za dokonaną z chwilą akceptacji transakcji Użytkownika przez operatora zewnętrznego płatności internetowej oraz przekazania tej informacji Dostawcy.
 3. W przypadku odrzucenia zamówienia przez restaurację, o czym Użytkownik jest informowany w formie wiadomości systemowej płatność za zamówienie jest zwracana na konto Użytkownika w terminie 2-4 dni roboczych dni od odrzucenia zamówienia (w zależności od operatora).
 4. Jeżeli jakość zamówionego posiłku nie jest satysfakcjonująca, Użytkownik może skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie - zakładka KONTAKT w Aplikacji. 
 5. Sprzedawca organizuje dostawę zamówionych przez Użytkowników produktów w ramach własnych zasobów.
 6. Dostawa realizowana jest w możliwie najkrótszym czasie i w terminie podanym w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia. Może on jednak różnić się od podanego terminu z powodu natężenia ruchu lub innych nieprzewidzianych okoliczności. Użytkownik na bieżąco jest informowany o etapach realizacji zamówienia poprzez powiadomienia. Czas przygotowania określony jest indywidualnie dla każdego zamówienia i możliwe są telefoniczne ustalenia terminu realizacji przed potwierdzeniem zamówienia, mimo iż w powiadomieniu które otrzyma Użytkownik będzie widniał inny termin realizacji.
 7. Zamówione produkty są dostarczane na obszarze terytorialnym zdefiniowanym przez Sprzedawcę.
 8. W razie problemów związanych z dowozem zamówienia pod adres wskazany przez klienta, dostawca Sprzedawcy skontaktuje się telefonicznie z osobą składająca zamówienie - Użytkownikiem.
 §9. Promocje i rabaty oferowane przez Sprzedawcę
 1. Sprzedawca sam ustala według własnej woli promocje i rabaty lub upusty cenowe.
 2. Informacje o dokonanych prze Użytkownika zakupach są zapisywane w urządzeniu mobilnym Użytkownika. Informacje są przekazywane do Aplikacji na urządzeniu mobilnym Użytkownika w momencie otrzymania Powiadomienia o dostarczeniu lub odebraniu zamówienia. W tym czasie Aplikacja nie powinna być całkowicie włączona na urządzeniu Użytkownika posiadającego system iOS (niekoniecznie być na pierwszym ekranie). Użytkownik może natychmiast sprawdzić stan swoich zakupów u Sprzedawcy po otrzymaniu Powiadomienia.
 3. Jeżeli Użytkownik nie chce aby dane o których mowa w pkt.2 nie były zapisywane powinien wyłączyć funkcję powiadomień Aplikacji lub w przypadku urządzeń z systemem iOS wyłączyć całkowicie aplikację. Działa to na niekorzyść Użytkownika lecz ma on do tego prawo.
 §10. Zakończenie korzystania z Aplikacji
 1. Regulamin na korzystanie z aplikacji obowiązuje na czas nieokreślony.
 2. Użytkownik może w dowolnym czasie zaprzestać korzystania z Aplikacji, w szczególności, gdy nie zaakceptuje zmian wprowadzonych w niniejszym Regulaminie lub modyfikacji Aplikacji. Zaprzestanie korzystania z Aplikacji wymaga jej usunięcia z urządzenia mobilnego jednak ponowna instalacja nie gwarantuje iż dane o dokonanych zakupach dające ewentualne prawa do zniżek nie zostaną utracone.
 3. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik dopuszcza się działań zabronionych prawem lub Regulaminem, narusza zasady współżycia społecznego lub godzi w usprawiedliwiony interes Dostawcy lub Sprzedawcy, a w szczególności ich dobre imię, Dostawca i Sprzedawca mogą podjąć wszelkie prawem dozwolone działania, w tym ograniczyć możliwość korzystania przez Użytkownika z Aplikacji oraz świadczonych za jej pośrednictwem usług.
 §11. Postępowanie reklamacyjne
 1. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji na działanie Aplikacji oraz na świadczone za jej pośrednictwem usługi w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zdarzenia, a także zadać pytania dotyczące korzystania z Aplikacji, wysyłając e-mail na adres Dostawcy: biuro@apps4delivery.pl.
 2. Reklamacja powinna zawierać w swej treści: nazwę i model urządzenia mobilnego, aktualną wersję systemu teleinformatycznego zainstalowanego na urządzeniu, dokładny opis i powód reklamacji. Ponadto reklamacja może zawierać imię i nazwisko Użytkownika oraz numer jego telefonu.
 3. Dostawca rozpatruje reklamację w terminie 30 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji oraz informuje Użytkownika o sposobie jej rozpatrzenia, wysyłając e-mail na adres wskazany w reklamacji. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia Dostawca zwraca się przed rozpatrzeniem reklamacji, do użytkownika o jej uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przez Użytkownika przedłuża okres rozpatrywania reklamacji.
 4. Dostawca nie rozpatruje skarg dotyczące zamówionych produktów od Sprzedawcy. Użytkownik może skontaktować się bezpośrednio ze Sprzedawcą. Dane kontaktowe Sprzedawcy mogą być pobierane przez Użytkownika z poziomu aplikacji.
 §12. Ochrona danych osobowych     
 1.  Ochrona danych osobowych Użytkownika została opisana w oddzielnym dziale - zakładka -POLITYKA PRYWATNOŚCI
 §13. Postanowienia końcowe
 1. Jeśli którekolwiek z postanowień lub postanowienia Regulaminu zostaną uznane przez sąd lub inny uprawniony organ za nieważne, niewykonalne lub niezgodne z prawem, pozostałe postanowienia pozostaną w mocy i w będą uznawane za obowiązujące i wiążące. Postanowienie uznane za nieważne, niewykonalne lub niezgodne z prawem zostanie zastąpione przez inne, które najlepiej będzie odpowiadać ekonomicznemu i gospodarczemu celowi korzystania z Aplikacji.
 2. Dostawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu. Nowy Regulamin obowiązuje od dnia umieszczenia nowej jego wersji w Aplikacji. Użytkownik może dokonać pisemnego zgłoszenia zastrzeżeń i sprzeciwu do zmian wprowadzonych w Regulaminie w terminie 7 dni od daty jego udostępnienia. Zgłoszenie sprzeciwu przez Użytkownika spowoduje automatycznie ustanie uprawnień do korzystania z Aplikacji.
 3. Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu będzie prawo polskie.
 4. Wszelkie spory wynikające z Regulaminu lub powstające w związku z nim będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Dostawcy.
 5. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.
​Obowiązuje od dnia 10.05.2022
bottom of page