top of page

POLITYKA PRYWATNOŚCI

(aplikacja)

Administratorem danych osobowych gromadzonych zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności jest Monimax Projekt Tomasz Kasperczak z siedzibą w Gdyni, przy ul Hutnicza 34, 81-061 Gdynia wpisany do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Gdynia nr 77243, NIP 958-042-41-92, REGON 192092131 zwany dalej Administratorem.

Administrator przestrzega przepisów określonych w ustawie o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz.U.1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.), Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.), Rozporządzeniu z dnia 29.04.2004 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024). Jednocześnie informujemy, iż we wskazanych w zd. poprzednim aktach prawnych znaleźć można szczegółowy zakres możliwości przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci w tym zakresie praw. Dbając o bezpieczeństwo danych osobowych, informujemy, iż wdrożyliśmy odpowiednie procedury techniczne i organizacyjne mające na celu zabezpieczenie informacji zbieranych online za pośrednictwem Aplikacji i zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu takich informacji przesyłanych online. Dane wprowadzone podczas składania zamówienia zostaną zapisane w celu jego realizacji oraz w kwestiach dotyczących administracji księgowej.

Definicje
  1. Aplikacja – darmowa aplikacja mobilna (oprogramowanie) umożliwiające Użytkownikom zawarcie umowy na zakup zamówionych produktów oferowanych poprzez Aplikację przez Usługodawców przy użyciu mobilnych urządzeń połączonych z siecią Internet.
  2. Dostawca – Monimax Projekt Tomasz Kasperczak siedzibą w Gdynia, ul. Hutnicza 34, 81-061 Gdynia, REGON: 192092131, NIP: 9580424192.
  3. Użytkownik – Osoba fizyczna akceptująca Regulamin  posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, która za pomocą Aplikacji korzysta z usług świadczonych przez Dostawcę.
  4. Sprzedawca – przedsiębiorstwo, który współpracuje z Dostawcą, oferując, a także sprzedając na rzecz Użytkowników, swoje produkty za pomocą Aplikacji

Szczegóły oraz Dane osobowe, które przetwarzamy

Administrator przetwarza Twoje dane osobowe (tj. informacje służące do zidentyfikowania Cię lub skontaktowania się z Tobą a także realizacji dostawy zamawianych przez Ciebie produktów), które to udostępniasz na skutek korzystania z usług  Sprzedawcy a samodzielnie przez Ciebie podane .

Przetwarzamy, w szczególności następujące dane osobowe:

Imię
Nazwisko - tylko przy płatności online
Adres
Numer telefonu
Adres e-mail
Dane o dokonywanych przez Ciebie płatnościach

Pamiętaj, iż podawanie przez Ciebie wskazanych danych osobowych nie jest obowiązkowe. Jeśli jednak ich nie podasz uniemożliwi to realizację Twojego zamówienia.
Składając zamówienie na produkty oferowane przez Sprzedawcę, oświadczasz, iż wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez nas swoich danych osobowych, zgodnie z klauzulą udostępnioną w Serwisie.

Cel i zakres wykorzystywania Twoich danych osobowych

Administrator przetwarza Twoje dane osobowe w celu realizacji świadczonych przez siebie usług, tj. przekazywania poszczególnym restauracjom danych do realizacji twojego zamówienia w tym informacji o dokonanej płatności.

Wgląd i poprawianie przechowywanych danych osobowych

Poza czasem gdy realizowana jest usługa  dane osobowe są przechowywane są tylko i wyłącznie na Twoim urządzeniu mobilnym w pamięci aplikacji restauracji z której usług właśnie korzystasz.

Jak długo przechowywane są dane Użytkownika?

Administrator nie będzie przechowywać Twoich danych osobowych dłużej niż jest to niezbędne realizacji Twojego zamówienia w restauracji której aplikacji używasz.

Udostępniane danych osobowych innym podmiotom

Administrator przekazuje Twoje dane tylko i wyłącznie Sprzedawcy w której dokonujesz zamówienia. Jeżeli Sprzedawca samodzielnie zachowa Twoje dane i będzie je przetwarzać do celów innych niż realizacja złożonego przez Ciebie zamówienia administrator nie ma na to wpływu i nie ponosi odpowiedzialności za te działania.

Bezpieczeństwo

Administrator dokłada wszelkich starań do zapewnienia całkowitej ochrony przetwarzanych danych osobowych, w związku z czym podejmuje odpowiednie środki w celu zapobiegania nadużyciu, utracie, nieuprawnionemu dostępowi, niechcianemu ujawnieniu. W przypadku podejrzenia, że Twoje dane osobowe są wykorzystywane do celów innych niż realizacja zamówienia, prosimy o kontakt  na adres mailowy: administrator@apps4delivery.pl

Pamiętaj, że uzyskując dostęp do Aplikacji i korzystając z naszych usług akceptujesz niniejszą Politykę Prywatności. Zapoznaj się z jej treścią i nie korzystaj z aplikacji, jeżeli nie akceptujesz Polityki Prywatności.

Dane kontaktowe

Adres siedziby:
ul. Hutnicza 34
81-061 Gdynia
E-mail: administrator@apps4delivery.pl

Ta wersja obowiązuje od dnia 10.05.2022

bottom of page